top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1  Algemene Voorwaarden, aanbieding, voorstel en samenwerking

 

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke akte, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding,  prijsopgave en overeenkomst  tussen Sherley Drielinck, handeldrijvende onder de naam Illumeni te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 13 bus 0101, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0757 836 452 Illumeni. 

 

1.2 De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, deze voorbehoudloos te aanvaarden en afstand te doen van haar eigen in- of aankoopvoorwaarden, niettegenstaande ieder andersluidend beding. 

1.3 Alle aanbiedingen, voorstellen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding, het voorstel of de prijsopgave schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Enkel de schriftelijke bevestiging door Illumeni geldt als aanvaarding van de bestelling en dus de totstandkoming van de overeenkomst. Hoe dan ook beperkt iedere aanbieding, prijsopgave en overeenkomst zich strikt tot de daarin gespecificeerde elementen en is zij ondeelbaar. Iedere bijkomende prestatie maakt het voorwerp uit van een aparte overeenkomst die afzonderlijk wordt aangerekend.

 

2 Prijs en betaling 

 

2.1 Alle prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd. 

 

2.2 Alle dagprijzen (8 werkuren) zijn inclusief verplaatsingskosten en -tijd naar nationale bestemmingen. Voor opdrachten op verplaatsing korter dan een dag is Illumeni gerechtigd de verplaatsingstijd door te rekenen. 

 

2.3 Bij duurovereenkomsten is Illumeni gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks op de verjaardag van het contract proportioneel aan te passen aan haar gewijzigde personeels-, brandstof- en materiaalkosten. Zulke prijsstijging zal uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan worden meegedeeld aan de Klant. 

 

2.4 Alle facturen zijn bij hun ontvangst contant en zonder enige korting betaalbaar in de maatschappelijke zetel van Illumeni, behoudens andersluidende overeenkomst.

 

2.6 Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, over het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de facturen tot de volledige betaling ervan, een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar verschuldigd zijn op het openstaande saldo, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10 % op het openstaande saldo met een minimum van 125 euro per factuur, waarbij elke begonnen maand als een volledige geldt. In geval van laattijdige betalingen worden eveneens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verschuldigde bedragen, al dan niet reeds gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

 

2.7 Bij betalingsachterstand van de Klant, zelfs gedeeltelijk, heeft Illumeni het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de nog uit te voeren prestaties onder voorbehoud van alle verdere rechten op te schorten.  

 

2.8 De publicatie van een wisselprotest, de ontbinding met vereffening, de staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de dreigende insolvabiliteit van de klant, heeft van rechtswege tot gevolg dat alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

2.9 Bij twijfel omtrent de solvabiliteit van de klant, om welke reden ook, heeft Illumeni het recht zakelijke of persoonlijke waarborgen te eisen. De Klant moet deze waarborgen verstrekken binnen de termijn die is aangegeven in de aangetekende brief die hiertoe door Illumeni zou worden verzonden. 

 

2.10 Het gebrek aan  per aangetekend schrijven betekend gedetailleerd protest van een factuur binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur, houdt de onherroepelijke aanvaarding van deze factuur in. In geen geval kan de klant een klacht omtrent de kwaliteit van de door Illumeni geleverde prestaties als voorwendsel inroepen om de betaling van een aanvaarde factuur op te schorten of te vertragen.

 

3 Vertrouwelijke Informatie en Niet-Afwerving

 

3.1 Alle door een van de partijen (hierna : “Onthullende Partij”) aan de andere partij (hierna : “Ontvangende Partij”) verstrekte informatie, documenten, gegevens  van technische, strategische, financiële of commerciële aard met betrekking tot zichzelf of zijn klanten, ongeacht in welke vorm of op welke infodrager, zal als Vertrouwelijke Informatie beschouwd worden. 

 

3.2 De Ontvangende Partij zal in het bijzonder dergelijke Vertrouwelijke Informatie 

 1. enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt en het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst; 

 2. bewaren met ten minste dezelfde mate van zorg als deze die hij hanteert bij het bewaren van zijn eigen Vertrouwelijke Informatie, en in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg; en 

 3. niet onthullen aan enige derde, noch aan te wenden voor eigen gebruik behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. 

Van voorgaande verplichtingen kan enkel worden afgeweken indien de Ontvangende Partij daartoe de schriftelijke toestemming krijgt van de Onthullende Partij.

 

3.3 De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid bepaald in dit artikel 3 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die: 

 1. publiek toegankelijk of algemeen bekend is geworden anders dan door een inbreuk door de Ontvangende Partij op zijn verbintenissen; 

 2. aan de Ontvangende Partij op een wettelijke manier werd meegedeeld als niet-vertrouwelijk door een derde; 

 3. ontwikkeld werd door de Ontvangende Partij onafhankelijk van de Onthullende Partij, of die de Ontvangende Partij reeds kende voor deze informatie hem werd meegedeeld door de Onthullende Partij; en/of 

 4. noodzakelijk verspreid moet worden in hoofde van de wet of door een rechterlijke beslissing; in voorkomend geval wordt de Onthullende Partij zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht, zo mogelijk vóór de informatie wordt vrijgegeven.

 

3.4 De Ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie meedelen aan zijn werknemers, consultants en leveranciers die direct betrokken zijn bij en/of echt op de hoogte moeten zijn van dergelijke Vertrouwelijke Informatie, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij er op toe ziet dat men op de hoogte is van het bestaan en de inhoud van deze vertrouwelijkheidsovereenkomst en dat de Ontvangende Partij de goede uitvoering van de vertrouwelijkheidsverbintenis garandeert. 

 

3.5 Indien de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie niet langer nodig heeft voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of de overeenkomst beëindigd is, verbindt de Ontvangende Partij zich er toe de Vertrouwelijke Informatie (samen met elke kopie en samenvatting daarvan) terug te bezorgen aan de Onthullende Partij of te vernietigen, naar gelang de keuze van de Onthullende Partij. Illumeni zal evenwel gerechtigd zijn om een kopie te bewaren van de projectdocumentatie voor redenen van archivering of kwaliteitsbewaking na afloop van de overeenkomst.

 

3.6. De Klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Illumeni kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Klant zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Illumeni en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

 

3.7 De Klant zal, zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Illumeni, gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsook één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van Illumeni, in dienst nemen of op om het even welke andere wijze, direct of indirect (met vennootschappen waarin de Klant rechtstreekse of onrechtstreekse belangen heeft), voor zich laten werken of hen hiertoe benaderen of hen bij derden aanbevelen voor indienstname.

 

3.8 Indien dit afwervingsverbod overtreden wordt door de Klant dan zal door de Klant aan Illumeni een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn (o.a. wegens recruterings- en selectiekosten, opleidingskosten, schade voortvloeiende uit de niet vervulling van de voor de betrokken werknemer opgestelde planning, ...), die gelijk is aan de brutovergoeding van de betrokken medewerker over een periode van 12 maanden.

 

4 Voorbehoud van eigendom en gebruiksrechten

 

4.1 Het eigendomsrecht van de geleverde Producten en/of werkzaamheden gaat pas over naar de klant na de volledige betaling van de gehele prijs incl. accessoria. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: programmatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, grafisch werk, posts, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

 

4.2 Gebruiksrechten op de geleverde Producten en/of werkzaamheden m.b.t. de Producten worden aan de Klant steeds pas verleend vanaf de betaling van de gehele prijs incl. accessoria.

 

5 Risico-overgang

5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten en/of werkzaamheden die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over bij de inontvangstname ervan. 

 

6 Producten van derden

 

6.1 Indien en voorzover Illumeni Producten van derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de hiermee tegenstrijdige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Illumeni zal, desgevallend, uiterlijk op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst met deze derde de voorwaarden aan de Klant mededelen. De Klant verklaart kennis te zullen nemen van deze voorwaarden van derden en deze te zullen aanvaarden.

 

6.2 De aansprakelijkheid van Illumeni voor Producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal zijn.

 

7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten worden pas aan de Klant overgedragen na volledige betaling van de van de gehele prijs incl. accessoria. 

 

7.2 Indien en voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt de Klant op door Illumeni specifiek ten behoeve van de Klant ontwikkelde Producten en alle eraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, voor zover Illumeni daar zelf over kan beschikken. De Klant erkent en aanvaardt dat Illumeni Open Source input kan verwerken in haar Producten en de Klant verklaart de intellectuele rechten en gebruiksvoorwaarden verbonden aan deze Open Source input na te leven. 

7.3 De Klant zal onherroepelijk en definitief op eigen kosten de verdediging van zichzelf en Illumeni op zich nemen tegen elke aanspraak vanwege derden welke gebaseerd is op de bewering dat de door Illumeni ontwikkelde Producten een inbreuk zouden uitmaken op enig intellectueel eigendomsrecht. Indien door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing of naar het oordeel van Illumeni redelijkerwijs vaststaat dat de door Illumeni zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, verleent de Klant onherroepelijk aan Illumeni het recht om naar eigen keuze en op eigen kosten: 

 1. voor de Klant het recht te verkrijgen om het ontwikkelde en geleverde Product te gebruiken, 

 2. het geleverde te vervangen of aan te passen door een gelijkaardig of gelijkwaardig Product dat geen inbreuk uitmaakt, of

Ongeacht de feitelijke omstandigheden, is elke andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Illumeni wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden expliciet uitgesloten.

7.4 De Klant staat ervoor in dat er geen rechten van derden worden geschonden bij het ter beschikking stellen aan Illumeni van apparatuur, programmatuur of informatie en de Klant zal op eigen kosten Illumeni verdedigen en vrijwaren tegen elke aanspraak dienaangaande. 

 

8 Verantwoordelijkheden Klant

8.1 De Klant zal Illumeni steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

8.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de door Illumeni geleverde Producten en Social Media door zichzelf en door derden. In het bijzonder is de Klant gehouden tot het instellen van de controle- en beveiligingsprocedures, een adequaat systeembeheer en GDPR-compliance.

8.3 Indien is overeengekomen dat de Klant programmatuur, informatie of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Illumeni staan of indien de Klant op enig andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Illumeni het recht om haar prestaties onder de overeenkomst te schorsen en/of om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Illumeni is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de Klant verstrekte onjuiste, laattijdige en/of onvolledige gegevens. 

8.5 Ingeval medewerkers van Illumeni op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, zal de Klant kosteloos voor de voor die medewerkers of onderaannemers in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie en sanitaire faciliteiten enz. zorg dragen. De Klant zal Illumeni vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers of onderaannemers van Illumeni, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie.

8.6 De Klant staat zelf in voor het onderhoud van de Producten en diensten die door Illumeni geleverd worden en is eveneens verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventuele aanpassingen/verbeteringen/updates e.d. 

9 Leveringstermijnen

9.1 De op basis van de Klant ter beschikking gestelde informatie, overeengekomen leveringstermijn is steeds indicatief en maakt in hoofde van Illumeni louter een inspanningsverbintenis uit. De overeengekomen termijn vormt bijgevolg geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst.

 

9.2 Indien de Klant een aanvullende opdracht plaatst of de initiële opdracht wijzigt, dan vervalt van rechtswege en zonder formaliteit de overeengekomen termijn. 

De termijn wordt van rechtswege geschorst ingevolge iedere gebeurtenis extern aan de wil van Illumeni die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt. 

 

9.3. Indien Illumeni in gebreke blijft de Producten binnen de leveringstermijn te leveren, heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Illumeni nog steeds nalaat de Producten te leveren binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is met een minimum van één maand nadat zij hiertoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. 

10 Ontbinding en opschorting

 

10.1 Illumeni is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van aangetekend schrijven, indien

 1. de Klant nog steeds in gebreke blijft één of meerdere van zijn essentiële contractuele verplichtingen na te leven binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na datum van de hiertoe verzonden ingebrekestelling;

 2. de toestand van faillissement in hoofde van de Klant of een wanprestatie begaan tijdens een toestand van gerechtelijke reorganisatie wordt vastgesteld;

 3. er een wezenlijke wijziging is in het management van of de controle over de Klant;

 4. de Klant door beslaglegging, ontbinding van diens onderneming dan wel vereffening van diens vermogen, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest.

In alle gevallen waarbij de overeenkomst ten laste van de Klant ontbonden is, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding aan Illumeni verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Illumeni om hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

10.2 Illumeni is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant Illumeni haar rechten en/of de dienstverlening aan haar klanten in het gedrang brengt of in het gedrang dreigt te brengen.

10.3 Illumeni is tevens gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant na kennisgeving in gebreke is één of meerdere van de verplichtingen van de Overeenkomst na te leven.

 

11 Aansprakelijkheid van Illumeni en vrijwaring

11.1 Alle contractuele verplichtingen van Illumeni zijn inspanningsverbintenissen. Illumeni geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de Producten of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of de impact ervan. 

 

11.2 Indien Illumeni tekort zou schieten in de naleving van haar verplichtingen is zij uitsluitend gehouden om de vermeende contractuele wanprestatie in natura te herstellen binnen de hierna omschreven perken. In ieder geval uitgesloten zijn vergoedingen voor alle vormen van indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens enzovoort. 

 

11.3 In geval van een vermeende slechte werking van de Producten of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

11.4 Illumeni is enkel aansprakelijk voor gebreken in geleverde Producten of diensten die bestaan op het ogenblik van de levering en die zich manifesteren binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de inontvangstname. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het Product of de dienst of de kosteloze vervanging van het Product of de dienst, naar keuze van Illumeni. 

Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is de maximale prijsvermindering gelijk aan de aan Illumeni verschuldigde vergoedingen (excl. BTW) voor één maand.

11.5 Om omtrent een gebrek of tekortkoming van Illumeni enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant Illumeni bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van 3 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schadeverwekkend feit heeft vastgesteld.

11.6 Onverminderd de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is Illumeni in elk geval slechts aansprakelijk ten belope van een bedrag van €125.000 per schadegeval.

12 Overmacht

12.1 Illumeni kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige contractuele verplichting indien zij daartoe verhinderd is als direct of indirect gevolg van overmacht. De contractuele verplichtingen worden in een dergelijk geval geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Illumeni tot enige schadevergoeding gehouden is opzichtens de Klant. Onder overmacht wordt minstens verstaan: stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits-, internet-, informatica- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van toeleveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, overlijden of zware ziekte van een betrokken medewerker, verboden of bevelen van de overheden, brandstoftekorten en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van Illumeni die de gewone gang van haar activiteiten belemmert.

12.2 Nadat de overmachtssituatie langer dan vijftien dagen heeft geduurd, heeft Illumeni het recht om de overeenkomst schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, te ontbinden zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal Illumeni recht hebben op de facturatie aan en betaling door de Klant van alle reeds geleverde Producten of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

12.3 De niet-nakoming door Illumeni van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

13 Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1 De overeenkomsten tussen Illumeni en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

13.2 Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd, ook in kortgeding. 

 

13.3 Indien enige bepaling (of deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen geacht worden om in de plaats van de onafdwingbare of strijdige bepaling een vervangende afdwingbare en rechtsgeldige bepaling overeen gekomen te zijn die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

14 Diverse

 

14.1 Illumeni behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op onderaannemers.

14.2 Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of een procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door Illumeni, impliceert nooit een verzaking of afstand van recht.

14.3 De Klant geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De Klant kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit de database.

14.4 Illumeni is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten én het logo en de naam van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

bottom of page